OCEANIA by

Download OCEANIA

OCEANIA

Product details:

File Size: 10 KB.
Print Length: 547 pages.
Language: English.
ASIN: .
Formats: PDF, ePUB & mobi.

About

OCEANIA

Wielki filozof klasycznej Grecji, Platon, wspomina w swoich pismach o osobnej cz??ci ?wiata, której historycy i geografowie szukali gdzie? na morzu mi?dzy Wysp? ?wi?tej Heleny a brzegami Afryki. Poeci i filozofowie nazywali j? w staro?ytno?ci Atlantyd?, Oceani?, Szcz??liwymi Wyspami, Ziemi? Hiperborejsk?. Do dzi?

owa mityczna kraina, która mia?a by? miejscem istnienia rozwini?tej cywilizacji zniszczonej przez seri? trz?sie? ziemi i zatopionej przez wody morskie, rozpala emocje wielu. O zag?adzie tego mitycznego l?du opowiada w?a?nie znakomita powie?? popularnego w?gierskiego pisarza Móra Jókaiego.

Feedback

  • If you need help or have a question for Customer Service, Contact Us
  • Do you believe that this item violates a copyright? DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Literatura » OCEANIA