RODZINA PO?ANIECKICH by HENRYK SIENKIEWICZ

Download RODZINA PO?ANIECKICH

RODZINA PO?ANIECKICH

Product details:

File Size: 345 KB.
Print Length: 331 pages.
Language: English.
ASIN: .
Formats: PDF, ePUB & mobi.

About

RODZINA PO?ANIECKICH

Historia mi?o?ci Stanis?awa Po?anieckiego i pi?knej Maryni P?awickiej, osadzona w scenerii ziemia?skich dworków i Warszawy z ko?ca XIX wieku.„ Rodzina Po?anieckich ” to jedna z nielicznych w dorobku Sienkiewicza powie?ci o tematyce wspó?czesnej.

Mi?o?? przedstawiona jest przez autora w sposób daleki od utrwalonego w dziewi?tnastowiecznej literaturze polskiej. Przede wszystkim g?ówny bohater, Stanis?aw Po?aniecki, jest uwik?any w relacje uczuciowe z kilkoma kobietami, co nie nosi jednak znamion tragicznego rozdarcia.

Mi?o?? nie jest czym? sta?ym, na zawsze okre?lonym. Pisarz przedstawia w swej powie?ci ca?e spektrum uczu? mi?osnych – od ciel?cego zauroczenia Litki po cynizm kokietek czy czysto fizyczny poci?g bohatera do zam??nej kobiety.

Feedback

  • If you need help or have a question for Customer Service, Contact Us
  • Do you believe that this item violates a copyright? DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Literatura » RODZINA PO?ANIECKICH